Terug naar wat we doen
  • participatie

Actualisatie van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs

De afgelopen jaren hebben we leerlingparticipatie georganiseerd in opdracht van SLO en in samenwerking met het LAKS. Vanuit het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gekregen om de examenprogramma’s binnen het voortgezet onderwijs te actualiseren. En hierbij mag de stem van de leerling uiteraard niet ontbreken. Daarom hebben wij voor verschillende vak(clusters) en aandachtsgebieden participatietrajecten georganiseerd.

Naar project website

Wat is er belangrijk en mag niet ontbreken?

Tijdens de participatiebijeenkomsten brachten we (oud-)leerlingen samen zodat zij zich gezamenlijk konden buigen over vragen als:

  • Wat vinden we echt belangrijk in de toekomst van het onderwijs?
  • Wat mag niet ontbreken in de wiskundelessen?
  • Op welke manier zou burgerschap vorm moeten krijgen in het curriculum?

In een open gesprek – begeleid door ervaren gespreksleider – deelden zij inzichten en meningen met elkaar. Uiteindelijk werden de uitkomsten van deze gesprekken samengevat in een aantal gerichte adviezen. Deze adviezen van (oud-)leerlingen worden door de vakvernieuwingscommissies meegenomen in de vernieuwde examenprogramma’s.

Betrekken van jongeren bij beleid

Nog altijd worden er te vaak beslissingen over jongeren genomen zonder hen bij het besluitproces te betrekken. Deze beslissingen kunnen veel invloed hebben op de toekomst van jongeren, en daardoor ook op de toekomst van Nederland. Gebrek aan jongerenparticipatie in besluitvorming zorgt ervoor dat beleid niet aansluit bij jongeren, jongeren het beleid niet ‘voelen’ en jongeren niet leren dat je invloed kunt uitoefenen op je leefomgeving en je mening ertoe doet.

De stem van jongeren horen én daar echt naar luisteren is cruciaal in de vorming van beleid dat jongeren betreft, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs. Ook voor beleidsmakers zelf: als zij echt mét en vanuit de doelgroep denken, gaan ze op een hele andere manier werken en beslissingen maken. En dat zijn altijd betere beslissingen.

Resultaten voor de vakvernieuwingscommissies

De leerlingparticipatie heeft de vakvernieuwingscommissies om gerichte, verrijkte en getoetste voorstellen te doen voor verschillende vakken.

Voor Nederlands, moderne vreemde talen en maatschappijleer

Bij taalvakken is het belangrijk dat leraren en docenten oog hebben voor andere culturen, vooral voor leerlingen met een migratieachtergrond. De commissies hebben hierdoor in de voorstellen expliciet aandacht geschonken aan meertaligheid, taalvariatie en talige identiteit van leerlingen. Zo kan dat bijvoorbeeld bij het vak Nederlands betekent er niet alleen aandacht gegeven wordt aan literaire teksten uit het Nederlands taalgebied.

De leerlingen benadrukten tijdens de participatiesessies ook dat zij graag meer bedreven willen worden in het (kritisch) raadplegen van bronnen. En in het kader van burgerschap adviseerden zij dat er op school genoeg ruimte moet zijn voor dialoog en discussie, omgangsvormen, waarden en normen.

Voor wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken

Ook voor deze vakken hebben de leerlingen aandacht gegeven aan de digitale geletterdheid en informatievoorziening. Ze benoemden dat ze graag meer willen leren over hoe je betrouwbare en onbetrouwbare informatie van elkaar onderscheidt. Aanvullend gaven ze aan meer te willen leren over actuele technologische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de samenleving.

De vakvernieuwingscommissie wiskunde heeft ook de ideeën van leerlingen rondom digitale geletterdheid ter harte genomen. En hierbij hebben ze zich door leerlingen laten adviseren over de behoefte die leeft over het interpreteren van grafieken en statistieken.